xem tuổi làm nhà năm 2020 cho nữ tuổi ất hợi

Xem tuổi làm nhà năm 2020 cho gia chủ tuổi Ất Hợi 1995 mạng nữ

Năm 2020 gia chủ 26 tuổi (tuổi âm), thuộc Ngũ Thọ Tử: Nghe tên đã thấy xấu xấu rồi. Ở cung tuổi này làm nhà là phạm hạn trong nhà chia rẽ có thể lâm vào cảnh tử biệt sinh ly. Người xưa có câu rằng: Ngũ tử ly thân phòng tử biệt. Tạm dịch